ประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายนิยม แสงวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายมนตรี สุริยพันตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายไวพจน์ ศรีธัญ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา นายวสันต์ สุดหา หัวหน้างานโครงการพิเศษและครู อาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมขน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าประเมินศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนแบบถาวรของจังหวัดอุบลราชธานีที่ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ณ อาคารศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีการตรวจประเมินศูนย์ในครั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าประเมินจำนวน ๗ ท่าน โดยมีนายสุรเดช สมศรีโย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี ประธานกรรมการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน โดยทำหน้าที่ในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ในรอบปีที่ผ่านมา ตามเกณฑ์การประเมินของศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) แบบถาวร ระดับภาค ภายใต้องค์ประกอบที่กำหนด