บูรณาการการพัฒนาทักษะของวิชาชีพ

นายธาตรี พิบูลมณฑา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี พร้อมนายวสันต์ สุดหา หัวหน้างานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน เข้าร่วมโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะของวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it – จิตอาสา) เพื่อสร้างความเข้าใจและรับฟังการปฏิบัติงาน การรายงานผลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การบูรณาการการพัฒนาทักษะของวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา ณ โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น