บุคลากร

นายวสันต์ สุดหา

หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ

นายดุลยวัต รักษ์พงศ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา

นายประสิทธิ์ ทุมนัน

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายกฤตนันท์ สันติวงศกร

ค.อ.บ. อุตสาหการ

นายคุณากร ผ่านสำแดง

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายฐาปกรณ์ กองษร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายฐาปกรณ์ กองษร

ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายธีรวัฒน์ ศิลาวรรณ์

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายธนิต ป้องคำกวย

วศ.บ. อิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ

อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวณภัสนันท์-กำลังหาญ.jpg

นายสามารถ เวชอุดม

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก

วศ.บ. อุตสาหการ

นางสาวจุไรรัตน์ อักโข

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น

บธ.บ. การบัญชี

นางสาวณภัสนันท์ กำลังหาญ

บช.บ. การบัญชี

นายสมบัติ  แนวจำปา

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายวีระพล  นันตะเสน

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายถาวร  สีถาการ

ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์

นายนรา  เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

นายอธิวัฒน์  สารโพคา

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่อง

นายอนุชิต  มุงคุณการ

วศ.บ. เครื่องกล

นายณภัทร  ชมเชี่ยวชาญ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายจีระวุฒิ  ประกอบดี

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายนัฐวัฒน์  วงษา

ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายชัยวัฒน์  เหล่าบุตรสา

อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล

นายเกริกฤทธิ์  ส่งเสริม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายรัฐฉัตร  จันทป

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพรรณเชษฐ์  ทองคำใส

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปัญจพล  ทัดเทียม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายเอกชัย  แก้วนิมิตดี

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวไพลิน  แนวจำปา

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายณัฏฐ์ สุวรรณกูฎ

วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงษ์ศักดิ์  เนตรสง่า

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพงศกร  ภูมิพันธ์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวจิรภา  เลือกนารี

ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายสรรพสิทธิ์  ละออเอี่ยม

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายอิทธิพล  บุดดีคำ

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายปฏิพาน  เสระทอง

ทล.บ. เทคโนโลยียานยนต์

นายชินวัตร  ทิวาพัฒน์

ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวปรีดาพร สีลาพา

ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ
ออกแบบการผลิต

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวเยาวเรศ-ทรายแดง.jpg

นายวีรชัย คำมา

วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

ว่าที่ ร.ต. ขวัญชัย เนืองเนตร

ค.อ.ม. เชื่อมประกอบ

นางสาวเยาวเรศ  ทรายแดง